Zadzwoń: +420 724 118 838
Napisz: sklep@kalia-sklep.pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Ing. Zbyšek Kaleta - KALIA

z siedzibą Frýdecká 1283/35, 737 01 Český Těšín, Republika Czeska

IČ (REGON): 72986743

DIČ (NIP): CZ6203251120

wpisany do Rejestru Handlowego Republiki Czeskiej pod sygnaturą A 12175 prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Ostrawie

 

I

Definicje

W rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcia w nim zawarte oznaczają:

a) „Regulamin” niniejszy regulamin sprzedaży;

b) „KALIA

firma:                                             Ing. Zbyšek Kaleta - KALIA

siedziba:                                                       Frýdecká 1283/35, 737 01 Český Těšín, Republika Czeska

IČ (REGON):                                                72986743

DIČ (NIP):                                                     CZ6203251120

wpis do rejestru handlowego:             wpisany do Rejestru Handlowego Republiki Czeskiej pod sygnaturą A 12175 prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Ostrawie;

c) „Kupujący” osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Interfejsu internetowego sklepu; zarówno Konsument, jak i Klient;

d) „Konsument” Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą z KALIA czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) „Klient” osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca z KALIA czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f) „Użytkownik” osoba rejestrująca się w Interfejsie internetowym sklepu i tym samym aktywująca usługę Konta użytkownika;

g) „Strony umowy” Kupujący i KALIA jako strony Umowy;

h) „Storna internetowa” strona internetowa pod adresem internetowym www.kalia-sklep.pl, pod którą prowadzi KALIA sklep internetowy;

i) „Interfejs internetowy sklepu” interfejs strony internetowej, za którego pośrednictwem KALIA prowadzi sklep internetowy pod adresem internetowym Strony internetowej;

j) „Konto użytkownika” element Interfejsu internetowego sklepu pod nazwaniem „Moje konto“ założony Użytkownikiem poprzez rejestrację i udostępniony na podstawie wpisania właściwego loginu i hasła;

k) „Zamówienie” oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Interfejsu internetowego sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość zamawianego towaru, sposób jego dostawy, sposób płatności, miejsce odbioru towaru i dane Kupującego, i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a KALIA (jest realizowane poprzez formularz Zamówienia);

l) „Umowa” umowa sprzedaży towaru zawarta między KALIA i Kupującym za pośrednictwem Interfejsu internetowego sklepu;

m) „Adres e-mail kupującego” adres e-mail podany przez Kupującego w Zamówieniu czy w Koncie użytkownika;

n) „Magazyn KALIA” miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej KALIA pod adresem:

Smetanova 1199/20

737 01 Český Těšín

Republika Czeska;

o) „Konto KALIA” Konto prowadzone przez ING Bank N.V.

Nr konta: 59 1050 1083 1000 0092 3279 4058

SWIFT: INGBPLPW;

p) „Kodeks cywilny” Ustawa nr 89/2012 Dz. U. Republiki Czeskiej, kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

II

Postanowienia wstępne

2.1 KALIA prowadzi sklep internetowy pod adresem internetowym Strony internetowej za pośrednictwem Interfejsu internetowego sklepu.

2.2 Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki:

a) KALIA i Użytkownika powstałe w związku z Kontem użytkownika;

b) wynikające z Umowy zawartej między KALIA i Kupującym lub powstałe w związku z nią.

2.3 Strony umowy mogą w Umowie uzgodnić postanowienia odrębne od Regulaminu. Odrębne postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

III

Konto użytkownika

3.1 Użytkownik może założyć Konto użytkownika poprzez przejście procedury rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym trzeba podać przynajmniej: adres e-mail, hasło, numer telefonu, imię i nazwisko, adres oraz wyrażenie zgody z Regulaminem. Konto użytkownika jest aktywowane po naciśnięciu na przycisk „Rejestruj“. O założeniu Konta Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający.

3.2 Dostęp do Konta użytkownika jest zabezpieczony loginem w postaci e-mailu i hasłem podanymi przez Użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do dostępu do Konta użytkownika.

3.3 Użytkownik nie jest uprawniony do umożliwienia korzystania z Konta użytkownika osobom trzecim.

3.4 Domniemywa się, że dane podawane przez Użytkownika w ramach rejestracji są poprawne i prawdziwe. Odpowiedzialność za podanie niepoprawnych czy nieprawdziwych danych ponosi wyłącznie Użytkownik. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych na Koncie użytkownika Użytkownik powinien je zaktualizować.

3.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, w szczególności wtedy, gdy przebiega konieczna konserwacja hardware i software przeprowadzana przez KALIA czy osoby trzecie.

3.6 KALIA może usunąć Konto użytkownika, w szczególności wtedy, gdy Użytkownik nie korzystał z Konta użytkownika przez ponad jeden rok lub gdy Użytkownik naruszył swoje obowiązki wynikające z Umowy (włącznie z Regulaminem).

3.7 Użytkownik może kiedykolwiek zażądać usunięcia swojego Konta użytkownika. Żądanie Użytkownik wysyła na adres e-mail sklep@kalia-sklep.pl.

3.8 Użytkownik, który jest Klientem i jest zainteresowany we współpracy i zakupach towaru po cenach i w ilościach hurtowych może wypełnić formularz kontaktowy w zakładce Interfejsu internetowego sklepu pod nazwaniem „Strefa biznesu“, lub może zażądać zmiany typu Konta użytkownika na Konto hurtowni lub sklepu detalicznego poprzez wysłanie swego żądania na adres e‑mail sklep@kalia-sklep.pl. Na podstawie formularza albo żądania KALIA może udostępnić Użytkownikowi wersję Interfejsu internetowego sklepu dla hurtowni lub sklepów detalicznych.

IV

Przedmiot Umowy

4.1 Przedmiotem Umowy jest po stronie KALIA obowiązek przenieść na Kupującego na podstawie jego Zamówienia i zgodnie z nim własność towaru i wydać mu towar, a po stronie Kupującego obowiązek odebrać towar i zapłacić KALIA cenę towaru.

V

Zawarcie Umowy

5.1 Aby złożyć Zamówienie Kupujący wybierze towar z oferty dostępnej w Interfejsie internetowym sklepu i wypełni formularz Zamówienia. Formularz zawiera w szczególności informacje:

a) o zamawianym towarze (Kupujący doda wybrany towar do koszyka internetowego Interfejsu internetowego sklepu),

b) o sposobie płatności za towar,

c) o wybranym sposobie dostawy towaru,

d) o kosztach związanych z dostawą towaru,

e) o imieniu i nazwisku Kupującego, jego adresie dla dostawy, adresie e-mail (wymienione informacje Kupującego, który zarówno jest Użytkownikiem, wypełniane są automatycznie).

5.2 Prezentacja towaru zamieszczona w Interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny, a KALIA nie ma obowiązku zawrzeć Umowę dotyczącą takiego towaru. Prezentacja ta nie jest ofertą zawarcia Umowy w rozumieniu § 1731 Kodeksu cywilnego.

5.3 Kupujący ma przed złożeniem Zamówienia możliwość kontroli i zmian danych podanych w Zamówieniu, w tym możliwość stwierdzania i poprawiania błędów popełnionych podczas podawania danych w Zamówieniu.

5.4 Kupujący składa Zamówienie przez naciśnięcie przycisku „Potwierdź zamówienie“. Złożenie Zamówienia jest ofertą zawarcia Umowy.

5.5 Kupujący powinien podczas składania Zamówień podać poprawne i prawdziwe dane. Dane podane przez Kupującego podczas składania Zamówienia są przez KALIA uważane za poprawne.

5.6 KALIA ma zawsze prawo w zależności od charakteru Zamówienia (ilości towaru, ceny towaru, przewidywanych kosztów dostawy) żądać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia Zamówienia (np. na piśmie lub telefonicznie).

5.7 KALIA niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia wyśle na Adres e-mail kupującego wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

5.8 Umowa pomiędzy KALIA i Kupującym zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia (akceptacją), które wysyła KALIA do Kupującego na Adres e‑mail kupującego.

5.9 Umowę można zawrzeć w języku polskim.

5.10 Umowa łącznie ze wszystkimi jej częściami jest przechowywana w archiwum elektronicznym KALIA. KALIA udostępni Konsumentowi dane wymienione w poprzednim zdaniu na podstawie jego żądania na piśmie.

VI

Cena towaru oraz warunki płatności

6.1 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarze, w tym informacje o cenach poszczególnych towarów. Ceny zawierają koszty związane z zapakowaniem towaru, podatek VAT i wszystkie związane z tym opłaty. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Ceny towarów są ważne w okresie, w którym są widoczne w Interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości KALIA zawrzeć Umowę z uzgodnieniem warunków w sposób indywidualny.

6.2 Cenę oraz ewentualne koszty związane z dostawą towaru uzgodnione w Umowie może Kupujący uiścić w jeden z następujących sposobów:

a) gotówkowo przy odbiorze w Magazynie KALIA,

b) gotówkowo za pobraniem w miejscu wskazanym przez Kupującego w Zamówieniu (w razie wysłania towaru zgodnie z ust. 7.1 lit. b) Regulaminu);

c) bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności mobilnych Blik;

d) bezgotówkowo przelewem bankowym na Konto KALIA.

6.3 KALIA zastrzega sobie prawo zdecydować, że sposoby płatności wymienione pod lit. b) i c) ust. 6.2 Regulaminu nie można wykorzystać.

6.4 Sposób płatności wybiera Kupujący w Zamówieniu. Wybrany sposób płatności może być po złożeniu Zamówienia na podstawie zgody KALIA zmieniony.

6.5 Kupujący razem z ceną towaru powinien zapłacić KALIA uzgodnione w Umowie koszty związane z dostawą towaru według wybranego sposobu dostawy. Przez cenę towaru rozumie się także koszty związane z dostawą zamówionego towaru, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.

6.6 KALIA nie żąda od Kupującego zaliczki ani innych podobnych opłat. Nie dotyczy to jednak postanowień Regulaminu określających zobowiązanie zapłacić za towar z wyprzedzeniem.

6.7 W razie wyboru płatności gotówkowej Kupujący powinien zapłacić cenę towaru przy odbiorze towaru. W razie wyboru opłaty bezgotówkowej kartą płatniczą za pośrednictwem bramki płatniczej GoPay Kupujący powinien zapłacić cenę towaru przy zawarciu Umowy. W razie wyboru opłaty bezgotówkowej przelewem bankowym Kupujący powinien zapłacić cenę do 10 dni od zawarcia Umowy. Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny towaru w terminie domniema się, że Kupujący odstąpił od Umowy, chyba że oświadczył inną wolę.

6.8 W razie opłaty bezgotówkowej Kupujący otrzyma najpóźniej w e-mailu potwierdzającym Zamówienie symbol zmienny. Kupujący zobowiązany jest podać w ramach opłaty otrzymany symbol zmienny.

6.9 Obowiązek Kupującego zapłacić cenę towaru w przypadku płatności bezgotówkowej jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na Koncie KALIA albo na koncie, na które jest kwota wysyłana automatycznie.

6.10 KALIA może, szczególnie gdy Kupujący nie potwierdzi dodatkowo Zamówienia według ust. 5.6 Regulaminu, wymagać zapłaty całej ceny przed wysłaniem towaru do Kupującego. Kupujący powinien zapłacić cenę towaru, chociaż nie miał jeszcze możliwości zbadania towaru, ponieważ według Regulaminu został uzgodniony sposób dostawy towaru nieumożliwiający jego zbadanie.

6.11 Ewentualnych obniżek ceny towaru, których udzieli KALIA Kupującemu, nie można wzajemnie kombinować.

6.12 O ile jest to zwyczajowe w wymianie handlowej lub o ile wymagają tego przepisy prawne, KALIA wystawi Kupującemu dokument sprzedaży – fakturę. KALIA jest płatnikiem podatku VAT. Dokument sprzedaży wystawi KALIA Kupującemu po opłaceniu ceny towaru i wyśle go w formie elektronicznej na Adres e-mail kupującego.

6.13 Zgodnie z Ustawą nr 112/2016 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ewidencji przychodów, z późniejszymi zmianami, KALIA powinna Kupującemu wydać rachunek. Równocześnie KALIA powinna zgłosić przyjęty przychód w urzędzie skarbowym za pośrednictwem systemu internetowego; w razie przerwy technicznej do 48 godzin.

VII

Warunki dostawy towaru

7.1 Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostawy towaru:

a) odbiór osobisty w Magazynie KALIA;

b) przesłanie towaru za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu.

c) odbiór towaru w punkcie odbioru Przesyłkowni wybranym z listy przez Kupującego.

7.2 Jeżeli Strony umowy uzgodniły sposób dostawy towaru na podstawie specjalnego żądania Kupującego, to ryzyko oraz ewentualne dodatkowe koszty takiej dostawy ponosi Kupujący.

7.3 Jeżeli KALIA zgodnie z Umową jest zobowiązana dostarczyć towar na miejsce wskazane przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący powinien odebrać towar przy jego doręczaniu. W razie odbioru osobistego towaru Kupujący powinien odebrać towar nie później niż 10 dni roboczych od dnia, w którym Kupujący otrzymał od KALIA zawiadomienie o tym, że towar jest przygotowany do odbioru. KALIA zawiadomi o tym Kupującego za pośrednictwem Adresu e-mail kupującego.

7.4 Jeżeli formą dostawy towaru jest jego przesłanie, przez wydanie towaru rozumie się jego powierzenie przez KALIA przewoźnikowi. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, KALIA wypełni obowiązek wydania towaru z chwilą, w której towar jest wydany Konsumentowi.

7.5 KALIA albo przewoźnik może przed wydaniem towaru sprawdzić tożsamość Kupującego, w tym celu mogą żądać okazania dokumentu tożsamości. KALIA albo przewoźnik może odmówić wydania towaru, jeżeli jego odbiorca nie okaże dowodu tożsamości.

7.6 Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest powtórne dostarczanie towaru lub dostarczanie towaru w sposób odrębny od sposobu podanego w Zamówieniu, koszty związane z powtórną dostawą towaru oraz koszty związane z dostawą towaru w inny sposób powinien opłacić Kupujący.

7.7 W razie zwłoki Kupujący w odebraniu towaru w terminie według ust. 7.3 Regulaminu, KALIA wyśle zawiadomienie o zwłoce na Adres e-mail Kupującego, w którym wyznaczy odpowiedni dodatkowy termin dla odebrania towaru. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Kupujący zobowiązany jest zapłacić KALIA koszty przechowywania towaru w wysokości 2 zł za każdy dzień zwłoki, maksymalnie w łącznej wysokości 50 zł. Koszty przechowywania i bezskutecznej dostawy towaru spowodowanej Kupującym może KALIA zaliczyć na poczet ceny towaru.

7.8 KALIA zobowiązana jest wydać towar Kupującemu i umożliwić mu dysponowanie towarem nie później niż 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, o ile u pojedynczego towaru nie jest wyznaczony inny termin dostawy i jeżeli wyraźnie nie postanowiono w Regulaminie inaczej. Jeżeli konkretny towar jest według informacji o dostępności podanej w Interfejsie internetowym sklepu dostępny w zamawianej ilości, KALIA wyśle towar nie później niż 3 dni robocze od dnia zawarcia Umowy.

7.9 W razie płatności bezgotówkowej KALIA zobowiązana jest dostarczyć Kupującemu towar nie później niż 15 dni roboczych od dnia wypełnienia jego obowiązku zapłacić cenę towaru, o ile u pojedynczego towaru nie jest wyznaczony inny termin dostawy. Jeżeli konkretny towar jest według informacji o dostępności podanej w Interfejsie internetowym sklepu dostępny w zamawianej ilości, KALIA wyśle towar nie później niż 3 dni robocze od dnia zapłacenia ceny towaru.

7.10 W razie zwłoki po stronie KALIA w dostawie towaru w terminie zgodnym z Regulaminem, Kupujący wyznaczy odpowiedni dodatkowy termin dostawy. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Kupujący może od Umowy odstąpić.

7.11 Dokumenty dotyczące zamówionego towaru (zwłaszcza fakturę, potwierdzenia, certyfikaty) wyśle KALIA do Kupującego niezwłocznie po wydaniu towaru, nie później niż 2 dni od dnia odebrania towaru przez Kupującego.

7.12 Utrata albo uszkodzenie towaru, które miało miejsce po przejściu niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy na Kupującego, nie ma wpływu na obowiązek Kupującego zapłacić cenę towaru, chyba że utrata albo uszkodzenie towaru spowodowane było przez KALIA.

7.13 KALIA nie jest odpowiedzialna za niedotrzymanie uzgodnionego terminu dostarczenia towaru, jeżeli to jest spowodowane siłą wyższą czy też zdarzeniami, które KALIA znacznie utrudnią lub uniemożliwią dostawę towaru i które KALIA nie spowodowała. Zjawiskami siły wyższej są w szczególności sytuacje mobilizacji, wojny, powstania, strajku, wyłączenia, rozporządzenia administracyjnego czy inne sytuacje, którym nie można zapobiec, to dotyczy również sytuacji, gdy takie przeszkody pojawią się po stronie dostawców KALIA lub ich poddostawców. Zjawiska te uprawniają KALIA do przedłużenia terminu dostawy o czas trwania przeszkody i adekwatny czas rozpoczęcia. Jeżeli dostarczenie towaru w wyniku wymienionych sytuacji stanie się niemożliwym, KALIA może odstąpić od Umowy.

VIII

Prawa z rękojmi

8.1 Postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu oraz Regulaminu reklamacji dotyczą tylko Konsumentów. Prawa z rękojmi Kupujących, którzy nie są podczas zawarcia Umowy Konsumentami podlegają obowiązującym przepisom prawnym.

8.2 Prawa i obowiązki Stron umowy dotyczące praw z rękojmi podlegają obowiązującym przepisom prawnym Republiki Czeskiej (w szczególności artykułom § 1914 po 1925, § 2099 po 2117 i § 2161 po 2174 Kodeksu cywilnego).

8.3 KALIA jest odpowiedzialna względem Konsumenta za to, że towar w chwili jego odbioru nie ma wad. KALIA jest odpowiedzialna względem Konsumenta w szczególności za to, że towar w chwili jego odbioru przez Konsumenta:

a) ma właściwości, które Strony umowy uzgodniły, a w braku umowy w tym względzie, ma właściwości, które KALIA lub producent opisał albo które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na jego cel określony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia towaru;

b) służy celowi, który KALIA określiła albo do którego rzecz tego rodzaju zwykle się używa;

c) jest co do jakości i wyposażenia zgodny z próbką lub wzorem, jeżeli jakość albo wyposażenie były uzgodnione na podstawie próbki lub wzoru;

d) ma odpowiednią liczbę sztuk, wymiary i wagę;

e) jest zgodny z przepisami prawnymi.

8.4 Postanowienie art. 8.3 Regulaminu nie stosuje się do towaru sprzedawanego po niższej cenie w stosunku do wad, które prowadziły do obniżenia ceny, zużycia towaru spowodowanego przez jego normalne użytkowanie, w stosunku do towarów używanych z powodu wady odpowiadającej stopniowi użycia lub zużycia, które towar posiadał w momencie odebrania go przez Konsumenta albo gdy wynika to z charakteru towaru.

8.5 Jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada istniała w chwili wydania towaru. Konsument może wykonać uprawnienia z rękojmi względem wad, które pojawią się u towaru konsumpcyjnego przed upływem 2 lat od jego wydania.

8.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wykonuje Konsument wobec KALIA pod adresem jej siedziby, czy też pod adresem Magazynu KALIA. Za chwilę wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi uważa się otrzymanie wadliwego towaru przez KALIA.

8.7 Dalsze prawa i obowiązki Konsumenta i KALIA dotyczące odpowiedzialności KALIA za wady określone są w Regulaminie reklamacji, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

IX

Prawo Konsumenta odstąpienia od Umowy

9.1 Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

9.2 Konsument może odstąpić od Umowy, składając KALIA oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może Konsument wykorzystać Wzór formularza  odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie może Konsument przesłać między innymi na adres korespondencyjny KALIA:

Ing. Zbyšek Kaleta - KALIA

Smetanova 20

737 01 Český Těšín

Republika Czeska

lub na adres e-mail KALIA:

sklep@kalia-sklep.pl

9.3 Jeżeli Konsument odstąpi od Umowy według art. 9.1 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą. Towar należy wysłać z powrotem do KALIA nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy. Jeżeli Konsument odstąpi od Umowy, ponosi koszty zwrotu towaru, dotyczy to również przypadku, gdy towaru ze względu na jego charakter nie można odesłać w zwykły sposób pocztą.

9.4 Jeżeli Konsument odstąpi od Umowy według art. 9.1 Regulaminu, KALIA zwróci nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Konsumenta od Umowy wszystkie płatności przyjęte od niego. KALIA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. KALIA również może zwrócić płatności przyjęte od Konsumenta już w chwili zwrotu towaru albo w inny sposób, jeśli Konsument wyrazi na to zgodę i jeśli nie wiąże się to dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument odstąpi od Umowy, KALIA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

9.5 Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru, który KALIA oferuje, KALIA zwróci Konsumentowi koszty dostarczenia towaru odpowiadające najtańszemu sposobowi dostarczenia towaru oferowanemu przez niego.

9.6 Konsument nie może odstąpić od umowy o dostarczeniu towaru, który był wykonany na jego życzenie lub dla jego osoby.

9.7 Konsument jest odpowiedzialny za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towaru. KALIA może potrącić przysługującą jej wierzytelność z tytułu odszkodowania za szkodę w towarze z wierzytelności Konsumenta obejmującej zwrot ceny towaru.

9.8 W przypadku, gdy razem z towarem Konsument otrzymał podarunek, umowa darowizny między KALIA i Konsumentem zawarta jest pod warunkiem rozwiązującym, według którego w razie odstąpienia Konsumenta od Umowy umowa darowizny traci moc, a Konsument zobowiązany jest zwrócić KALIA razem z towarem także otrzymany podarunek.

X.

Ochrona danych osobowych

10.1 Zasady ochrony danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną określa dokument Zasady przetwarzania danych osobowych.

XI

Przechowywanie plików cookies

11.1 Zasady przechowywania plików cookies określa dokument Zasady przetwarzania danych osobowych.

XII

Inne prawa i obowiązki Stron umowy

12.1 Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty ceny towaru.

12.2 KALIA oświadcza, że nie jest wobec Kupującego zobowiązana do przestrzegania żadnego kodeksu postępowania.

12.3 Dostęp Kupującego do Strony internetowej jest bezpłatny, Kupujący odwiedza ją i korzysta z niej na własną odpowiedzialność, przy czym Kupujący szczególnie powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych. KALIA zastrzega sobie prawo zablokować dostęp każdego, kto narusza postanowienia Regulaminu.

12.4 KALIA nie jest odpowiedzialna za szkodę powstałą w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, użyciem informacji lub pobieraniem danych ze strony internetowej spowodowaną błędami technicznymi lub błędami komputerowymi, błędami w danych, przerwaniem lub opóźnieniem w administracji serwera, wirusem komputerowym, utratą korzyści lub danych Kupującego, czy też spowodowaną nieuprawnionym dostępem do transmisji lub danych Kupującego i ich zmianą czy inną utratą.

12.5 Doręczanie Kupującemu może nastąpić drogą elektroniczną na Adres e-mail kupującego.

12.6 Kupujący wyraża zgodę na zawarcie Umowy przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Koszty Kupującego wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (koszty korzystania z Internetu, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący. Koszty te nie różnią się od kosztów stosowanych zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

XIII

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

13.1 Jeżeli Konsument nie jest zadowolony z wyniku rozpatrzenia reklamacji lub jeżeli uważa, że jego prawa zostały przez KALIA naruszone, może zwrócić się do KALIA z żądaniem naprawienia (za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sklep@kalia-sklep.pl). Jeżeli KALIA odmówi spełnić żądanie Kupującego albo nie udzieli mu odpowiedzi, Kupujący może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów według Ustawy nr 634/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej. Podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozwiązywania sporów są organy i uprawnione osoby prawne według § 20f Ustawy nr 634/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej. Wniosek o wszczęcie postępowania może Konsument złożyć w sposób przewidziany w § 20n Ustawy nr 634/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej. Listę podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej www.mpo.cz. Takim podmiotem jest np. Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz).

13.2 Konsument, którego miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium UE, Norwegii lub Islandii, może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu prowadzonego z KALIA za pośrednictwem Europejskiego Centrum Konsumenckiego w kraju swego miejsca zamieszkania; lista centrów konsumenckich jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

13.3 Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich między KALIA i Konsumentem może Konsument wykorzystać Platformę dla rozstrzygania sporów online, która znajduje się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.4 KALIA jest uprawniona do sprzedaży towaru na podstawie uprawnienia do działalności gospodarczej.

13.5 Organem nadzoru nad ochroną danych osobowych w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Czeskiej (www.uoou.cz) a w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

XIV

Postanowienia końcowe

14.1 Strony umowy wyraźnie uzgodniły, że wszelkie spory, które wynikłyby w przyszłości z Umowy lub powstałyby w związku z nią, w tym spory dotyczące ważności, interpretacji, realizacji i rozwiązania Umowy, prawa bezpośrednio lub pośrednio powstałe w wyniku danego stosunku prawnego, kwestia ważności danego stosunku prawnego, kwestia praw związanych z wyżej wymienionymi prawami, jak również przypadek, gdy Umowa byłaby nieważna, unieważniona albo nastąpiłoby odstąpienie od umowy, będą najpierw rozstrzygane w sposób polubowny zgodnie z zasadami uczciwości i dobrych obyczajów. Jeżeli w ten sposób nie uda się sporu rozstrzygnąć, będzie on rozstrzygany przez sądy Republiki Czeskiej, zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

14.2 Strony umowy uzgodniły, że jeżeli stosunek prawny wynikający z umowy sprzedaży ma skutki transgraniczne, umowa sprzedaży podlega prawu Republiki Czeskiej. Kupujący nie jest przez ten wybór pozbawiony ochrony przyznanej mu na podstawie prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru zgodnie z ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

14.3 Postanowienia Regulaminu są nieodłączną częścią Umowy. Przesyłając Zamówienie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę z jego postanowieniami.

14.4 KALIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Regulaminie. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie ważności poprzedniej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona przez KALIA na Stronie internetowej.

14.5 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest nieważne lub bezskuteczne, albo stanie się nieważnym lub bezskutecznym, to zamiast niego stosuje się postanowienie o treści najbliższej treści postanowienia nieważnego lub bezskutecznego. Nieważność czy bezskuteczność jednego postanowienia nie uchybia ważności pozostałych postanowień. Postanowienia Regulaminu uważa się raczej za ważne niż za nieważne.

14.6 Niniejszy Regulamin jest ważny i ma zastosowanie od 20. 8. 2019 i unieważnia poprzednie brzmienie Regulaminu.

14.7 Dane kontaktowe KALIA:

Adres do korespondencji:

Ing. Zbyšek Kaleta - KALIA

Smetanova 20

737 01 Český Těšín

Republika Czeska

Adres e-mail:   sklep@kalia-sklep.pl  

Numer telefonu: 00 420 724 118 838

Załączniki do Regulaminu:

- nr 1 Regulamin reklamacji

- nr 2 Wzór formularza odstąpienia od umowy